• English

O projektu

Proměna etických aspektů s nástupem žurnalistiky umělé inteligence

Projekt TAČR TL02000288

Bezmála sto let od uvedení divadelní hry R.U.R. novináře K. Čapka, jenž poučil svět o významu slova robot, začíná výroba „umělých lidí“ pronikat i do žurnalistiky. Umělá inteligence (dále jen AI) vytěsňuje novináře z analýz značného množství dat a obrazů, formuluje texty, umisťuje a řadí články na zpravodajských serverech. Robotika hraje významnou roli ve fotožurnalistice, tvorbě videí a infografik. Prvním komerčně využitým systémem AI pro automatické generování textů v redakční praxi je software Quill, vyvinutý společností Narrative Science, kterou založili v roce 2010 profesoři počítačových věd a žurnalistiky K. Hammond a L. Birnbaum z Northwestern University v Chicagu.

Od té doby uplatnění prvků AI v žurnalistice významně pokročilo – a to především v USA a Velké Británii. Prvotní ambicí předkládaného projektu, jenž staví na interdisciplinárním pojetí žurnalistiky a počítačových věd (reprezentovaných katedrou žurnalistiky FSV UK, katedrou počítačů FEL ČVUT, katedrou informatiky a výpočetní techniky FAV ZČU a ČTK jako interního aplikačního garanta), je vznik a aplikace systému AI, jehož výstupem je vygenerovaný text umožňující další zpravodajské využití. V ČR je nástup výše popsaných technologicky inovativních postupů v žurnalistické praxi pomalý, resp. téměř nulový – a to z několika důvodů: 1) podfinancování redakcí, 2) limitovaná schopnost interdisciplinárního přístupu, 3) zaostávání v konvergenci tradičních zpravodajských médií atd. Hlavní ambicí projektu je nejen výzkum proměn novinářské etiky v éře žurnalistiky AI, ale též v rámci vzniku předmětného systému řešení problematik ověřování obsahů s využitím AI a rychlosti vers. přesnosti. Výsledky projektu by měly napomoci zpravodajským médiím a nejsilnější profesní organizaci žurnalistů v ČR (viz aplikační garanty). 

Úspěch projektu by měl posílit rozvoj aplikačního výzkumu na Univerzitě Karlově, jenž v humanitních a společenských vědách zaostává za vědami přírodními či lékařskými. Katedra žurnalistiky Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK přitom patří mezi pracoviště, která se o něj systematicky snaží, proto spojení s katedrou počítačů Fakulty elektrotechnické ČVUT, katedrou informatiky a výpočetní techniky Fakulty aplikovaných věd ZČU v Plzni a aplikačními garanty může přispět k posunu do další, interdisciplinárně inovativní úrovně aplikačního výzkumu, jež by měla vést ke vzniku nového pracoviště katedry žurnalistiky IKSŽ FSV UK – pracovně označového jako „Centrum automatizované žurnalistiky a žurnalistiky umělé inteligence“. Jednou z hlavních agend centra by měl být systematický výzkum a formulace metodiky etiky strojů v žurnalistice a roboetiky vztažené ke zpravodajským médiím, nezbytné předpoklady společensky odpovědného a udržitelného rozvoje zpravodajských médií v éře umělé inteligence. Ambicí členů řešitelského týmu za Univerzitu Karlovu je položení personálních základů nového centra, posunutí výzkumu novinářské etiky v českém prostředí jako součásti aplikované etiky a aktualizace vzdělávacího curricula budoucích novinářů na FSV UK.

Katedra počítačů na ČVUT FEL je pracoviště zaměřené na špičkový výzkum v oblasti umělé inteligence, strojového vnímání, multiagentních systémů, robotiky a bioinformatiky. Zároveň má široké zkušenosti s aplikací svých výzkumných výsledků v oblastech jako je detekce anomálií, logistika a plánování, inteligentní doprava a přeprava, vysoce škálovatelné modelování a simulace.

Výzkumné aktivity navrhované v tomto projektu podpoří dlouhodobý rozvoj skupiny v souladu s běžícími aktivitami. Projekt přinese nový rozměr mezioborové spolupráce s ostatními výzkumnými tématy a rozšíří výzkumné a aplikační portfolio skupiny do vysoce aktuální oblasti žurnalistiky a zpracování zpráv. Dojde k navázání nové spolupráce s výzkumnou skupinou NLP na ZČU a k integraci algoritmů umělé inteligence a strojového učení do NLP, tedy k integraci dvou výzkumných témat. 

Velice významným prvkem pro technickou skupinu z ČVUT je přesah do humanitních věd a integrace problémů, vyskytujících se v humanitních oborech do ryze technického řešení. To je naprosto zásadní téma, které v současnosti formuje další vývoj AI, reflektování společenských aspektů v technickém řešení je těžké téma a chceme se ho naučit lépe chápat a zejména aplikačně zpracovávat. Z hlediska technických oborů je celá řada otázek AI již vyřešena, ovšem rozšíření na celospolečenská témata přináší nové problémy, jako je reakce společnosti, vliv a jeho dopad, ochrana před zneužitím, šíření nevyrovnaných, poškozujících, poplašných a zkreslujících zpráv, na což není čistě technický výzkum zatím dobře připraven. Očekáváme tedy, že budeme zpracovávat nová těžká témata, která nejsou ještě technickou vědou dobře uchopena a chceme se stát pracovištěm propojujícím tyto obory.